Välkommen till Strandskyddarna!

Strandskyddarna - Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv.

Läs mer här

2015-09-10

Länsstyrelsen upphäver  miljönämndens dispens för brygga i Trommekilen, fastighet Bräcke 1:34, Lysekils kommun.         Diarienr 505-18403-2015                 Skälen till upphävande är att bryggan strider mot strandskyddets syften att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bryggan planerades till 15 m längd och 2,4 m bredd.